Metodologjia e implementimit dhe raportimit lidhur me Planin Komunal të Veprimit për Efiçiencë të Energjisë (PKVEE)
Diona Kusari
/ Categories: Publikimet

Metodologjia e implementimit dhe raportimit lidhur me Planin Komunal të Veprimit për Efiçiencë të Energjisë (PKVEE)

Tetor 2023

Metodologjia për implementimin dhe raportimin lidhur me zbatimin e Planit Komunal të Veprimit për Efiçiencë të Energjisë shërben si një vegël e vlefshme për komunat që duan të hartojnë dhe zbatojnë planet e tyre. Komunat kanë një rol të rëndësishëm në reduktimin e konsumit të energjisë dhe emetimeve të gazeve serrë duke promovuar efiçencën e energjisë dhe përdorimin e energjisë së ripërtëritshme. Hartimi i planit të veprimit për efiçencën e energjisë është një hap i rëndësishëm dhe efektiv në këtë drejtim.

​Qëllimi i kësaj metodologjie është t'u ndihmojë autoriteteve lokale të Komunës së Suharekës në përgatitjen dhe zbatimin e Planit Komunal të Veprimit për Efiçiencë të Energjisë, e që mund të shërbej si një përvojë e vlefshme edhe për komunat e tjera.

​Ky program financohet nga Bashkimi Evropian dhe zbatohet nga Akademia e Studimeve Politike, Insitituti i Prishtinës për Studime Politike dhe partnerët e tyre. Pikëpamjet e shprehura në këtë publikim janë përgjegjësi vetëm e autorëve dhe në asnjë mënyrë nuk mund të konsiderohet se pasqyrojnë pikëpamjet e Bashkimit Evropian

Previous Article Integration of Kosovo in the EU - RESULTS OF THE NATIONAL SURVEY 2023
Next Article MUNICIPAL ENERGY EFFICIENCY ACTION PLAN (MEEAP) FOR THE MUNICIPALITY OF SUHAREKA (PERIOD 2024-26)
Print
874 Rate this article:
No rating
Programs
  • Energy and Environment
  • European Integration
  • Quality Governance
Publication Year
  • 2023

Documents to download

Latest Publications
 
MONITORING REPORT: ENERGY STRATEGY OF THE REPUBLIC OF KOSOVO 2022-2031 (Period 2023) 26 April 20240

MONITORING REPORT: ENERGY STRATEGY OF THE REPUBLIC OF KOSOVO 2022-2031 (Period 2023)

The Prishtina Institute for Political Studies has published the Monitoring Report: Energy Strategy of the Republic of Kosovo 2022-2031, for the period 2023. The report was made within the project 'Increasing public accountability in the process of European integration', in cooperation with the FOL Movement, supported by the MATRA program, which is financed by the Embassy of the Netherlands in Kosovo. The monitored measures are the measures taken from the Kosovo Energy Strategy for the period 2022 and 2023. The report aims to evaluate achievements and identify challenges during the years 2022 and 2023 of the implementation of the strategy.

Open Call and Terms of Reference for a Videographer/Video Editor 25 April 20240

Open Call and Terms of Reference for a Videographer/Video Editor

PIPS seeks a skilled videographer/video editor for our School of Politics Program. The role will involve producing high-quality videos of seminars and interviews. These videos will be shared on our website, social media, and public events.

This call is made possible by the project that PIPS is implementing (Building Bridges of Accountability: The Path to Reconciliation) supported by the EU regional funded project “EU Support to Confidence Building in the Western Balkans", and implemented by UNDP. 

Application Process:

Submit your CV, portfolio, and financial offer to shkolla.politike@gmail.com or info@pips-ks.org no later than the 1st of May, 2024.

Institutional Structure and Other Preconditions for Kosovo's accession in the EU 13 December 20230

Institutional Structure and Other Preconditions for Kosovo's accession in the EU

The Prishtina Institute for Political Studies publishes the next report, in line with the MATRA project from the Embassy of the Kingdom of the Netherlands, as co-implementer of the project with the FOL Movement.

This report discusses Kosovo's Institutional Preparedness for joining the European Union (EU), following the EU's new enlargement methodology. It provides context on Kosovo's relations with the EU, highlights achievements in implementing the Stabilization and Association Agreement (SAA), and explores the requirements for accession negotiations under the new methodology. The analysis outlines the potential impact of progress in thematic areas during negotiations, obligations for Kosovo, positive outcomes, and potential negative consequences.
Parandalimi dhe luftimi i korrupsionit përmes përmirësimit të sistemit të llogaridhënies, profesionalizmit dhe pavarësisë së sistemit të drejtësisë 23 November 20230

Parandalimi dhe luftimi i korrupsionit përmes përmirësimit të sistemit të llogaridhënies, profesionalizmit dhe pavarësisë së sistemit të drejtësisë

Dokumenti i përgatitur nga grupi i Shkollës Politike (Gjenerata e 21-të) nënvizon një sfidë të vazhdueshme brenda sistemit gjyqësor dhe prokurorial të Kosovës, duke theksuar në mënyrë specifike mangësitë që mund ti ketë procesi i vlerësimit të performancës për gjyqtarët dhe prokurorët.

Për të adresuar këto çështje, dokumenti përshkruan objektivat për të përmirësuar cilësinë e punës midis gjyqtarëve dhe prokurorëve, duke promovuar transparencën, llogaridhënien dhe profesionalizmin.
 

RSS