Thirrje për 2 (dy) ekspertë në projektin 'Të drejtat për komunitetet rurale'
Diona Kusari
/ Categories: Publikimet

Thirrje për 2 (dy) ekspertë në projektin 'Të drejtat për komunitetet rurale'

Maj 2023

Komunitetet e largëta rurale dhe malore në Kosovë përballen me sfida të mëdha në qasjen në informata për të drejtat e tyre ligjore dhe në kërkimin e drejtësisë. Ka disa faktorë që kontribuojnë në këtë situatë, si infrastruktura e dobët, niveli i ulët i arsimit dhe mungesa e burimeve ligjore.

Kushtetuta e Republikës së Kosovës garanton një gamë të gjerë të dispozitave për të drejtat e njeriut, por këto ligje shpesh shkelen dhe zbatimi i tyre është joadekuat. Komunitetet me nivele të ulëta arsimore zakonisht nuk janë në dijeni të burimeve ligjore në dispozicion të tyre dhe kanë më pak gjasa të kërkojnë ndihmë ligjore kur përjetojnë shkelje të të drejtave të njeriut. Aksesi i kufizuar në informacion për të drejtat e njeriut dhe drejtësinë përkeqësohet më tej nga mungesa e burimeve dhe shërbimeve ligjore, duke përfshirë mungesën e profesionistëve ligjorë dhe shërbimeve të ndihmës juridike që mund t'i udhëheqin ata përmes sistemit ligjor dhe t'i ndihmojnë ata të kuptojnë të drejtat e tyre ligjore. Si rezultat, diskriminimi, pabarazia dhe krimet e urrejtjes janë të përhapura në këto komunitete.


Andaj PIPS, si implementues i këtij projekti të mbështetur nga Community Development Fund (CDF) dhe Group for Legal and Political Studies (GLPS), bënë thirrje për 2 (dy) ekspertë. Ekspertët pritet që të:

*Zhvillojnë sesione informative, prezantime dhe konsultime mbi tema të ndryshme të të drejtave të njeriut si diskriminimi, dhuna dhe qasja në drejtësi.
*Ofrojnë këshilla dhe mbështetje për ata që kanë përjetuar një dhunë të tillë.
Previous Article LETTER TO EUROPEAN LEADERS GATHERING IN REYKJAVIK ON 16 AND 17 MAY FOR THE 4th COUNCIL OF EUROPE SUMMIT
Next Article Gender (in)equality and the underrepresentation of women in politics, focused on the Gender perspective in the Emergency Management Agency (AME)
Print
2408 Rate this article:
No rating
Programs
  • Quality Governance
Publication Year
  • 2023

Documents to download

Latest Publications
 
MONITORING REPORT: ENERGY STRATEGY OF THE REPUBLIC OF KOSOVO 2022-2031 (Period 2023) 26 April 20240

MONITORING REPORT: ENERGY STRATEGY OF THE REPUBLIC OF KOSOVO 2022-2031 (Period 2023)

The Prishtina Institute for Political Studies has published the Monitoring Report: Energy Strategy of the Republic of Kosovo 2022-2031, for the period 2023. The report was made within the project 'Increasing public accountability in the process of European integration', in cooperation with the FOL Movement, supported by the MATRA program, which is financed by the Embassy of the Netherlands in Kosovo. The monitored measures are the measures taken from the Kosovo Energy Strategy for the period 2022 and 2023. The report aims to evaluate achievements and identify challenges during the years 2022 and 2023 of the implementation of the strategy.

Open Call and Terms of Reference for a Videographer/Video Editor 25 April 20240

Open Call and Terms of Reference for a Videographer/Video Editor

PIPS seeks a skilled videographer/video editor for our School of Politics Program. The role will involve producing high-quality videos of seminars and interviews. These videos will be shared on our website, social media, and public events.

This call is made possible by the project that PIPS is implementing (Building Bridges of Accountability: The Path to Reconciliation) supported by the EU regional funded project “EU Support to Confidence Building in the Western Balkans", and implemented by UNDP. 

Application Process:

Submit your CV, portfolio, and financial offer to shkolla.politike@gmail.com or info@pips-ks.org no later than the 1st of May, 2024.

Institutional Structure and Other Preconditions for Kosovo's accession in the EU 13 December 20230

Institutional Structure and Other Preconditions for Kosovo's accession in the EU

The Prishtina Institute for Political Studies publishes the next report, in line with the MATRA project from the Embassy of the Kingdom of the Netherlands, as co-implementer of the project with the FOL Movement.

This report discusses Kosovo's Institutional Preparedness for joining the European Union (EU), following the EU's new enlargement methodology. It provides context on Kosovo's relations with the EU, highlights achievements in implementing the Stabilization and Association Agreement (SAA), and explores the requirements for accession negotiations under the new methodology. The analysis outlines the potential impact of progress in thematic areas during negotiations, obligations for Kosovo, positive outcomes, and potential negative consequences.
Parandalimi dhe luftimi i korrupsionit përmes përmirësimit të sistemit të llogaridhënies, profesionalizmit dhe pavarësisë së sistemit të drejtësisë 23 November 20230

Parandalimi dhe luftimi i korrupsionit përmes përmirësimit të sistemit të llogaridhënies, profesionalizmit dhe pavarësisë së sistemit të drejtësisë

Dokumenti i përgatitur nga grupi i Shkollës Politike (Gjenerata e 21-të) nënvizon një sfidë të vazhdueshme brenda sistemit gjyqësor dhe prokurorial të Kosovës, duke theksuar në mënyrë specifike mangësitë që mund ti ketë procesi i vlerësimit të performancës për gjyqtarët dhe prokurorët.

Për të adresuar këto çështje, dokumenti përshkruan objektivat për të përmirësuar cilësinë e punës midis gjyqtarëve dhe prokurorëve, duke promovuar transparencën, llogaridhënien dhe profesionalizmin.
 

RSS