Vjetari i Politikës së Jashtme 2022
Diona Kusari
/ Kategoria: Publikimet

Vjetari i Politikës së Jashtme 2022

Gusht 2022

Ky raport përshkruan pikat kyçe të politikës së jashtme të Kosovës në vitin 2022.

Raporti synon të paraqesë arritjet dhe pengesat më domethënëse të institucioneve dhe lidershipit të Kosovës në avancimin e interesave strategjike të vendit dhe në marrëdhëniet ndërkombëtare.

Gjatë vitit 2022, ka pasur një rritje të ndërveprimeve bilaterale të Kosovës me shtetet e tjera, ndërsa dialogu me Serbinë për normalizimin e marrëdhënieve ka pasur ndikim të madh në shkëmbimet e jashtme të Kosovës. Në diplomaci, Kosova ka bërë përpjekje për të thelluar marrëdhëniet me vendet e rajonit, anëtarët e BE-së dhe NATO-s, si dhe disa vende të Lindjes së Afërt dhe të Mesme. Ka pasur sfida të mëdha në dialogun me Serbinë. Kosova ka mbajtur marrëdhënie të mira edhe me vendet fqinje dhe disa vende të tjera, duke promovuar qëllimet kombëtare dhe ndërkombëtare përmes diplomacisë së vizitave. Megjithatë, konfliktet dhe tensionet e vitit 2022 kanë ndikuar në aftësinë e Kosovës për të udhëhequr politikën e saj të jashtme. Një sfidë e rëndësishme është sigurimi i njohjeve të reja diplomatike, ndërsa Kosova ka bërë përpjekje për të përmirësuar marrëdhëniet me BE-në dhe për të ndërmarrë hapa drejt anëtarësimit.

Si konkluzion, Kosova duhet të zhvillojë diplomaci të sigurt dhe strategji për të ruajtur statusin e saj si shtet sovran dhe për të forcuar pozitën e saj ndërkombëtare.

Previous Article THIRRJE E HAPUR PËR SHËRBIME KONSULENCE:
Next Article OPEN CALL for Two experts on the project 'Pathway towards an efficient use of local natural resources'
Print
2397 Rate this article:
No rating
Programet
  • Politika e jashtme
  • Integrimi evropian
  • Qeverisja cilësore
Viti i publikimit
  • 2023

Dokumente(t)

Publikimet e fundit
 
Struktura institucionale dhe parakushtet e tjera për anëtarësim në BE e mërkurë, 13 dhjetor 20230

Struktura institucionale dhe parakushtet e tjera për anëtarësim në BE

Instituti i Prishtinës për Studime Politike publikon raportin e radhës, në linjë me projektin MATRA nga Ambasada e Mbretërisë Holandeze, si bashkëimplementues të projektit me Lëvizjen FOL.

Ky raport shqyrton gatishmërinë institucionale të Kosovës për anëtarësim në Bashkimin Evropian (BE), pas metodologjisë së re të zgjerimit të BE-së. Raporti ofron kontekstin e marrëdhënieve të Kosovës me BE-në, thekson arritjet në zbatimin e Marrëveshjes së Stabilizim Asociimit (MSA) dhe shqyrton kërkesat për negociatat e anëtarësimit sipas metodologjisë së re.

Raporti gjithashtu përshkruan afatet paraprake kohore për negociatat bazuar në një skenar optimist, duke përfunduar me gjetjet dhe rekomandimet për qeverinë e Kosovës në avancimin e integrimeve evropiane.

Parandalimi dhe luftimi i korrupsionit përmes përmirësimit të sistemit të llogaridhënies, profesionalizmit dhe pavarësisë së sistemit të drejtësisë e enjte, 23 nëntor 20230

Parandalimi dhe luftimi i korrupsionit përmes përmirësimit të sistemit të llogaridhënies, profesionalizmit dhe pavarësisë së sistemit të drejtësisë

Dokumenti i përgatitur nga grupi i Shkollës Politike (Gjenerata e 21-të) nënvizon një sfidë të vazhdueshme brenda sistemit gjyqësor dhe prokurorial të Kosovës, duke theksuar në mënyrë specifike mangësitë që mund ti ketë procesi i vlerësimit të performancës për gjyqtarët dhe prokurorët.

Për të adresuar këto çështje, dokumenti përshkruan objektivat për të përmirësuar cilësinë e punës midis gjyqtarëve dhe prokurorëve, duke promovuar transparencën, llogaridhënien dhe profesionalizmin.
 

PLANI KOMUNAL I VEPRIMIT PËR EFIÇIENCË TË ENERGJISË (PKVEE) PËR KOMUNEN E SUHAREKËS (PERIUDHA 2024-26) e mërkurë, 1 nëntor 20230

PLANI KOMUNAL I VEPRIMIT PËR EFIÇIENCË TË ENERGJISË (PKVEE) PËR KOMUNEN E SUHAREKËS (PERIUDHA 2024-26)

Plani Komunal i Veprimit për Efiçiencën e Energjisë (PKVEE) për Komunën e Suharekës përshkruan një udhërrëfyes strategjik për përmirësimin e efiçiencës së energjisë brenda komunës nga viti 2024 deri në vitin 2026.

Ky plan përfshinë iniciativa dhe masa që synojnë zvogëlimin e konsumit të energjisë, promovimin e qëndrueshmërisë dhe zbatimin e praktikave në dobi të mjedisit dhe komunitetit lokal. Plani gjithashtu përfshinë fusha të tilla si ruajtja e energjisë, zvogëlimi i CO2 në komunë, adoptimi i energjisë së rinovueshme dhe përmirësimet e infrastrukturës për të arritur përdorim më efikas të energjisë në komunën e Suharekës.

Metodologjia e implementimit dhe raportimit lidhur me Planin Komunal të Veprimit për Efiçiencë të Energjisë (PKVEE) e hënë, 23 tetor 20230

Metodologjia e implementimit dhe raportimit lidhur me Planin Komunal të Veprimit për Efiçiencë të Energjisë (PKVEE)

Metodologjia për implementimin dhe raportimin lidhur me zbatimin e Planit Komunal të Veprimit për Efiçiencë të Energjisë shërben si një vegël e vlefshme për komunat që duan të hartojnë dhe zbatojnë planet e tyre.

Qëllimi i kësaj metodologjie është t'u ndihmojë autoriteteve lokale të Komunës së Suharekës në përgatitjen dhe zbatimin e Planit Komunal të Veprimit për Efiçiencë të Energjisë, e që mund të shërbej si një përvojë e vlefshme edhe për komunat e tjera.

Ky program financohet nga Bashkimi Evropian dhe zbatohet nga Akademia e Studimeve Politike, Insitituti i Prishtinës për Studime Politike dhe partnerët e tyre. Pikëpamjet e shprehura në këtë publikim janë përgjegjësi vetëm e autorëve dhe në asnjë mënyrë nuk mund të konsiderohet se pasqyrojnë pikëpamjet e Bashkimit Evropian

RSS