Vjetari i Politikës së Jashtme 2022
Diona Kusari
/ Kategoria: Publikimet

Vjetari i Politikës së Jashtme 2022

Gusht 2022

Ky raport përshkruan pikat kyçe të politikës së jashtme të Kosovës në vitin 2022.

Raporti synon të paraqesë arritjet dhe pengesat më domethënëse të institucioneve dhe lidershipit të Kosovës në avancimin e interesave strategjike të vendit dhe në marrëdhëniet ndërkombëtare.

Gjatë vitit 2022, ka pasur një rritje të ndërveprimeve bilaterale të Kosovës me shtetet e tjera, ndërsa dialogu me Serbinë për normalizimin e marrëdhënieve ka pasur ndikim të madh në shkëmbimet e jashtme të Kosovës. Në diplomaci, Kosova ka bërë përpjekje për të thelluar marrëdhëniet me vendet e rajonit, anëtarët e BE-së dhe NATO-s, si dhe disa vende të Lindjes së Afërt dhe të Mesme. Ka pasur sfida të mëdha në dialogun me Serbinë. Kosova ka mbajtur marrëdhënie të mira edhe me vendet fqinje dhe disa vende të tjera, duke promovuar qëllimet kombëtare dhe ndërkombëtare përmes diplomacisë së vizitave. Megjithatë, konfliktet dhe tensionet e vitit 2022 kanë ndikuar në aftësinë e Kosovës për të udhëhequr politikën e saj të jashtme. Një sfidë e rëndësishme është sigurimi i njohjeve të reja diplomatike, ndërsa Kosova ka bërë përpjekje për të përmirësuar marrëdhëniet me BE-në dhe për të ndërmarrë hapa drejt anëtarësimit.

Si konkluzion, Kosova duhet të zhvillojë diplomaci të sigurt dhe strategji për të ruajtur statusin e saj si shtet sovran dhe për të forcuar pozitën e saj ndërkombëtare.
Previous Article THIRRJE E HAPUR PËR SHËRBIME KONSULENCE:
Next Article OPEN CALL for Two experts on the project 'Pathway towards an efficient use of local natural resources'
Print
626 Rate this article:
No rating
Programet
  • Politika e jashtme
  • Integrimi evropian
  • Qeverisja cilësore
Viti i publikimit
  • 2023

Dokumente(t)

Publikimet e fundit
 
OPEN CALL for Two experts on the project 'Pathway towards an efficient use of local natural resources' e mërkurë, 6 shtator 20230

OPEN CALL for Two experts on the project 'Pathway towards an efficient use of local natural resources'

The invitation under this tender is dedicated to two local experts in Kosovo and Albania to develop the methodology for fulfilling the duties of reporting energy data to national
authorities.

The local government units in Kosovo and Albania (municipalities) are required by national law,
in both countries to report data to the national institutions, mainly the Energy Efficiency Agency, and the National Statistics Agency. In this context, a methodology for reporting data will be carried out.

It will be used to ease the job of reporting and increase collaboration with national institutions.

Vjetari i Politikës së Jashtme 2022 e hënë, 14 gusht 20230

Vjetari i Politikës së Jashtme 2022

Vjetari i Politikës së Jashtme 2022 është raporti i 4 ndër vite i prodhuar nga PIPS, i cili ka për qëllim analizën e arritjeve dhe pengesave të politikës së jashtme së Kosovës.

Ky raport përshkruan pikat kyçe të politikës së jashtme të Kosovës në vitin 2022.
Raporti synon të ofrojë një përshkrim të arritjeve dhe pengesave më domethënëse që kanë hasur institucionet dhe lidershipi i Kosovës në avancimin e interesave strategjike
të vendit dhe në marrëdhënie me jashtë.

*Vlenë të ceket se raporti dhe të dhënat janë grumbulluar vetëm gjatë vitit kalendarik 2022*
THIRRJE E HAPUR PËR SHËRBIME KONSULENCE: e martë, 4 korrik 20230

THIRRJE E HAPUR PËR SHËRBIME KONSULENCE:

THIRRJE E HAPUR PËR SHËRBIME KONSULENCE:

Një sfidë kryesore në lidhje me negociatat e anëtarësimit në BE është përqendrimi në aspektet politike, me përgatitjen dhe qëndrueshmërinë institucionale që shihen si më pak të rëndësishme nga institucionet qeveritare dhe palët e tjera të interesuara.

Andaj PIPS bashkë me Lëvizjen FOL, si implementues të këtij projekti të mbështetur nga Embassy of the Kingdom of the Netherlands in Kosovo në kuadër të programit MATRA, bënë thirrje të hapur për shërbim konsulence.

Në kuadër të thirrjes, do të hartohet një sondazh i opinionit publik për negociatat e anëtarësimit të Kosovës në BE, së bashku me metodologjinë që do të përdoret gjatë matjes së sondazhit të opinionit.

Ky sondazh bëhet me qëllimin që të kuptojmë shkallën në të cilën qytetarët janë të informuar se cilat janë hapat e ardhshëm të Kosovës drejt anëtarësimit në BE, dhe të kuptohen përceptimet dhe opinionet e qytetarëve lidhur me progresin e deritanishëm të Kosovës në këtë proces.

Për më shumë informacion rreth dokumentacionit, shkarko dokumentin mëposhtë.
Thirrje për 2 (dy) ekspertë në projektin 'Të drejtat për komunitetet rurale' e mërkurë, 24 maj 20230

Thirrje për 2 (dy) ekspertë në projektin 'Të drejtat për komunitetet rurale'

Komunitetet e largëta rurale dhe malore në Kosovë përballen me sfida të mëdha në qasjen në informata për të drejtat e tyre ligjore dhe në kërkimin e drejtësisë. Ka disa faktorë që kontribuojnë në këtë situatë, si infrastruktura e dobët, niveli i ulët i arsimit dhe mungesa e burimeve ligjore. Kushtetuta e Republikës së Kosovës garanton një gamë të gjerë të dispozitave për të drejtat e njeriut, por këto ligje shpesh shkelen dhe zbatimi i tyre është joadekuat.

Andaj PIPS, si implementues i këtij projekti të mbështetur nga Community Development Fund (CDF) dhe Group for Legal and Political Studies (GLPS), bënë thirrje për 2 (dy) ekspertë. Ekspertët pritet që të:

*Zhvillojnë sesione informative, prezantime dhe konsultime mbi tema të ndryshme të të drejtave të njeriut si diskriminimi, dhuna dhe qasja në drejtësi.

*Ofrojnë këshilla dhe mbështetje për ata që kanë përjetuar një dhunë të tillë.
RSS