Thirrje për 2 (dy) ekspertë në projektin 'Të drejtat për komunitetet rurale'
Diona Kusari
/ Categories: Publikimet

Thirrje për 2 (dy) ekspertë në projektin 'Të drejtat për komunitetet rurale'

Maj 2023

Komunitetet e largëta rurale dhe malore në Kosovë përballen me sfida të mëdha në qasjen në informata për të drejtat e tyre ligjore dhe në kërkimin e drejtësisë. Ka disa faktorë që kontribuojnë në këtë situatë, si infrastruktura e dobët, niveli i ulët i arsimit dhe mungesa e burimeve ligjore.

Kushtetuta e Republikës së Kosovës garanton një gamë të gjerë të dispozitave për të drejtat e njeriut, por këto ligje shpesh shkelen dhe zbatimi i tyre është joadekuat. Komunitetet me nivele të ulëta arsimore zakonisht nuk janë në dijeni të burimeve ligjore në dispozicion të tyre dhe kanë më pak gjasa të kërkojnë ndihmë ligjore kur përjetojnë shkelje të të drejtave të njeriut. Aksesi i kufizuar në informacion për të drejtat e njeriut dhe drejtësinë përkeqësohet më tej nga mungesa e burimeve dhe shërbimeve ligjore, duke përfshirë mungesën e profesionistëve ligjorë dhe shërbimeve të ndihmës juridike që mund t'i udhëheqin ata përmes sistemit ligjor dhe t'i ndihmojnë ata të kuptojnë të drejtat e tyre ligjore. Si rezultat, diskriminimi, pabarazia dhe krimet e urrejtjes janë të përhapura në këto komunitete.


Andaj PIPS, si implementues i këtij projekti të mbështetur nga Community Development Fund (CDF) dhe Group for Legal and Political Studies (GLPS), bënë thirrje për 2 (dy) ekspertë. Ekspertët pritet që të:

*Zhvillojnë sesione informative, prezantime dhe konsultime mbi tema të ndryshme të të drejtave të njeriut si diskriminimi, dhuna dhe qasja në drejtësi.
*Ofrojnë këshilla dhe mbështetje për ata që kanë përjetuar një dhunë të tillë.
Previous Article LETTER TO EUROPEAN LEADERS GATHERING IN REYKJAVIK ON 16 AND 17 MAY FOR THE 4th COUNCIL OF EUROPE SUMMIT
Next Article Gender (in)equality and the underrepresentation of women in politics, focused on the Gender perspective in the Emergency Management Agency (AME)
Print
1799 Rate this article:
No rating
Programs
  • Quality Governance
Publication Year
  • 2023

Documents to download

Latest Publications
 
Institutional Structure and Other Preconditions for Kosovo's accession in the EU 13 December 20230

Institutional Structure and Other Preconditions for Kosovo's accession in the EU

The Prishtina Institute for Political Studies publishes the next report, in line with the MATRA project from the Embassy of the Kingdom of the Netherlands, as co-implementer of the project with the FOL Movement.

This report discusses Kosovo's Institutional Preparedness for joining the European Union (EU), following the EU's new enlargement methodology. It provides context on Kosovo's relations with the EU, highlights achievements in implementing the Stabilization and Association Agreement (SAA), and explores the requirements for accession negotiations under the new methodology. The analysis outlines the potential impact of progress in thematic areas during negotiations, obligations for Kosovo, positive outcomes, and potential negative consequences.
Parandalimi dhe luftimi i korrupsionit përmes përmirësimit të sistemit të llogaridhënies, profesionalizmit dhe pavarësisë së sistemit të drejtësisë 23 November 20230

Parandalimi dhe luftimi i korrupsionit përmes përmirësimit të sistemit të llogaridhënies, profesionalizmit dhe pavarësisë së sistemit të drejtësisë

Dokumenti i përgatitur nga grupi i Shkollës Politike (Gjenerata e 21-të) nënvizon një sfidë të vazhdueshme brenda sistemit gjyqësor dhe prokurorial të Kosovës, duke theksuar në mënyrë specifike mangësitë që mund ti ketë procesi i vlerësimit të performancës për gjyqtarët dhe prokurorët.

Për të adresuar këto çështje, dokumenti përshkruan objektivat për të përmirësuar cilësinë e punës midis gjyqtarëve dhe prokurorëve, duke promovuar transparencën, llogaridhënien dhe profesionalizmin.

MUNICIPAL ENERGY EFFICIENCY ACTION PLAN (MEEAP) FOR THE MUNICIPALITY OF SUHAREKA (PERIOD 2024-26) 01 November 20230

MUNICIPAL ENERGY EFFICIENCY ACTION PLAN (MEEAP) FOR THE MUNICIPALITY OF SUHAREKA (PERIOD 2024-26)

The Municipal Action Plan for Energy Efficiency (PKVEE) for the Municipality of Suhareka describes a strategic roadmap for improving energy efficiency within the municipality from 2024 to 2026.

This plan includes initiatives and measures aimed at reducing energy consumption, promoting sustainability and implementing practices that benefit the environment and the local community. The plan also includes areas such as energy conservation, CO2 reduction in the municipality, adoption of renewable energy and infrastructure improvements to achieve more efficient use of energy in the municipality of Suhareka.
Integration of Kosovo in the EU - RESULTS OF THE NATIONAL SURVEY 2023 17 October 20230

Integration of Kosovo in the EU - RESULTS OF THE NATIONAL SURVEY 2023

Integration of Kosovo in the European Union: Perceptions of Kosovar Citizens is the next publication of PIPS, in cooperation with Lëvizja FOL, and with the support of the Embassy of the Kingdom of the Netherlands in Kosovo.

The results of this research/survey sheds light on the perceptions of Kosovar citizens on a number of dimensions of the integration process in the EU. The survey offers interesting findings related to the impressions of Kosovars about the future of their state, the preconceived notion of the EU as an opportunity to improve institutions and the quality of daily life, as a 'promised future', the exact distance of which has not become completely clear.

The research was organized in 38 municipalities of Kosovo with 1200 respondents, of which 800 Albanians, 200 Serbs and 200 other minorities.
RSS