banner

PROGRAMI AKADEMIK

Date: 24.07.2016

Për çdo vit, një gjeneratë e re prej 30 të përzgjedhurish ndjekin programin akademik të Shkollës Politike. Gjeneratat e Shkollës Politike fillojnë sesionin vjetor në janar dhe përfundojnë në dhjetor të çdo viti kalendarik. Ky program është një kombinim i vijimit të katër moduleve 3-ditore gjatë tërë vitit, ligjëratave në Prishtinë dhe detyrave që kanë si obligim ti punojnë individualisht ose në grupe. Në formë analizash publike ato më pas prezantohen dhe diskutohen publikisht. Pesëmbëdhjetë (15) gjenerata të Shkollës Politike që kanë vijuar këtë program e shndërrojnë iniciativën në njërën prej iniciativave më të qëndrueshme të shoqërisë civile në Kosovë duke u përmirësuar vazhdimisht por asnjëherë të ndryshimit të misionit dhe kursit për të edukuar politikisht liderët politik kosovar, publik, të komunitetit apo biznesit. Pjesëmarrësit në fund të programit njëvjeçar pajisen me dy certifikata. Njërën për pjesëmarrje në Forumin Boteror per Demokraci dhe tjetrën për kompletimin e programit të Shkollës Politike.

Ndërmjet organizimit të Moduleve kombëtare që mbahen në Kosovë, Shqipëri dhe Maqedoni, Shkolla Politike, poashtu me gjeneratat aktuale organizon ligjërata dy orëshe “PIPS forum” në Prishtinë të formatit të mbyllur, pa praninë e mediave dhe në mirëbesim të të ftuarit dhe audiencës. Të ftuarit kryesisht politikan, akademik e gazetarë, aktivist të shoqwrisë civile nga vendi dhe bota flasn për politikën ditore si një plotësim i temave me karakter akademik që kryesisht diskutohen në Modulet kombëtare.

SEMINARI I

Shteti dhe Shtetësia: Qasja Normative dhe e Bazuar në Vlera në Politikë

Moduli i parë i Shkollës Politike të Prishtinës shqyrton shtetin dhe shtetësinë nga perspektiva e vlerave dhe normave socio-politike, që do të thotë përdorimin e qasjeve, të cilat janë në natyrë politike, tek vlerat dhe normat. Qëllimi kryesor është të shihet niveli se deri ku vlerat themelore dhe supozimet normative (si duhet të jenë gjërat) të një shoqërie, e ndikojnë shtetin dhe shtetësinë, dhe, mbështetur në to, të diskutohet implikimi i tyre në shtet-ndërtimin e Kosovës. Më specifikisht, ky modul fokusohet në katër dimensione:

-Dimensioni i parë ka të bëjë me shtetin si kuadër fondamental i jetës politike: format organizative dhe strukturore të shtetësisë, në nivelin e sistemit politik, rendit ligjor dhe politikës së jashtme;

-Dimensioni i dytë lidhet me shtetin si funksion: qeverisja dhe normat dhe vlerat socio-politike – shqyrtimi i aspektit normativ dhe të bazuar në vlera të qeverisjes demokratike, pjesëmarrja politike dhe ushtrimi i autoritetit publik;

-Dimensioni i tretë ka të bëjë me perspektiven normative dhe të bazuar në vlera të pjesëmarrjes politike dhe aktivizmit, duke përfshirë format më të ‘’pazakonta’’ të pjesëmarrjes politike si aktivizmi subverziv politik;

-Dimensioni i katërt lidhet me marrëdhëniet e jashtme, shqyrtimin se si politika e jashtme dhe diplomacia mund të ndihmojnë shtet-ndërtimin e Kosovës duke e forcuar sovranitetin e jashtëm të saj.

SEMINARI II

Shteti si kuadër fondamental për të vetë-qeverisur – Politika e Politikave Publike

Moduli i dytë shqyrton kontekstin e tanishëm të lidhjes mes politikës dhe politikave publike me zhvillimin e Kosovës. Moduli shikon në pesë dimensione kryesore lidhjen mes politikës dhe politikave publike me zhvillimin e përgjithshëm ekonomik:

– Modelet e zhvillimit ndërmjet të djathtës dhe të majtës, dhe përtej, si dhe modelin e zhvillimit ekonomik që e ka zgjedhur Kosova, shikuar në dritën e vendimeve politike strategjike orientuese të politikave publike dhe si çështje e zgjedhjes publike;

– aspektet praktike të zhvillimit ekonomik, veçanërisht tregtinë, sektorin privat, dhe investimet e huaja direkte;

– çrregullimet në zhvillimin e ekonomisë së tregut në Kosovë, me fokus ne informalitet, klientelizëm, dhe monopol;

– çështje më të gjëra globale lidhur me ekonominë kapitaliste të tregut dhe sfidat që e përballin atë në botë në valën e tanishme të krizës politike, me fokus në format se si e ndikon shoqërinë kosovare në aspektin e zhvillimit socio-ekonomik dhe politik;

– sektorët prioritar për zhvillimin ekonomik të Kosovës, me fokus në sektorët ekonomik primar, sekondar dhe terciar, por edhe në aspektet e tjera të ndërlidhura të zhvillimit.

SEMINARI III

Politika e Jashtme dhe Siguria Nacionale 

Moduli i katërt eksploron katër dimensionet e Politikës së Jashtme dhe Sigurisë Kombëtare:

– Politika e jashtme e Kosovës përmes prizmit të teorive politike;

– Prioritetet e politikës së jashtme të Kosovës, duke u përqendruar në bashkëveprim në mes të drejtës ndërkombëtare dhe politikës në këtë kontekst, si dhe sa mbështetës janë këto prioritete për ndërtimin e shtetit dhe njohjen e shtetësisë dhe për anëtarësimin e saj në organizatat ndërkombëtare;

– Bashkëpunimi dhe integrimi rajonal (duke u fokusuar në marrëdhëniet dypalëshe dhe shumëpalëshe në Ballkan); dhe

– Integrimi Euro-Atlantik dhe siguria nacionale, duke u përqendruar në raportet e Kosovës me NATO-n dhe implikimet e tyre të brendshme për Kosovën, me theks të veçantë në luftën kundër terrorizmit.

SEMINARI IV

Partitë Politike dhe Komunikimi Politik

Moduli i fundit fokusohet në diskutimin e partive politike nga tre perspektiva:

– Partitë politike si agjentë të demokratizimit në kontekstin e tranzicionit, duke u fokusuar në garën e brendshme partiake dhe demokracinë, llogaridhënien dhe transparencën, por edhe tema të tjera (si përfaqësimi, profilizimi ideologjik, kapacitetet dhe financimi)

– partitë politike si agjentë të lidershipit, të fokusuara në rolin e tyre për të promovuar modele lidershipi, profilizimi ideologjik i politikave publike dhe raportet me partitë në Evropë

– partitë politike, zgjedhjet dhe parlamentarizmi, fokusimi në rolin e tyre sistemin elektoral dhe procesin e reformimin, si edhe problemet me fushatat elektorale, distriktet dhe zonat zgjedhore;

– komunikimi politik dhe roli i mediave sociale në transformimin e partive politike