banner

HISTORIKU

Date: 23.07.2016

Instituti i Prishtinës për Studime Politike është organizatë jo-qeveritare, me zyre në Kosovë, e fokusuar në ngritje të kapaciteteve dhe hulumtim mbi politika. PIPS synon të promovojë praktikat demokratike dhe integrimin e Kosovës në strukturat Euro-atlantike, rrjetëzimin në mes të liderëve të rinjë, rritjen e dialogut politik dhe të kontribuojë në kualitetin e proceseve vendimmarrëse, përmes ngritjes së kapaciteteve dhe hulumtimit të politikave.

Projekti jonë kryesor është Shkolla Politike, i cili ofron një program vjetor për edukimin politik të liderëve të rinjë në politikë, ekonomi dhe administratë. Programi është iniciuar nga Këshilli i Evropës me misionin për të kontribuar në kualitetin e proceseve politike në Kosovë, përmes edukimit jo-formal të liderëve të rinjë prej etnive të ndryshme dhe me pikëpamje të ndryshme, duke i motivuar të angazhohen në mënyrë aktive në procesin e tranzicionit dhe konsolidimit të demokracisë. Këshilli i Evropës ka mbështetur këtë program për mbi 15 vjet.

Në aspektin vendor, fokusi i PIPS është të ngrit çështje të relevancës afatgjatë që rrit ndikimin e ideve në agjendën politike dhe proceset qeverisëse, përmes hulumtimeve dhe ofrimit të një platforme për debat publik. Përveç Shkollës Politike, PIPS prodhon analiza të politikave dhe raporte të politikave, të fokusuar kryesisht në politikwn e jashtme dhe integrimin e Kosovës në strukturat Euro-atlantike. PIPS njihet për ofrimin e një platforme për debat publik në Kosovë, përmes organizimit të forumeve të diskutimeve Chatham House me akterë në fushat kyçe të skenës politike të Kosovës.

Prej vitit 2015, PIPS ka implementuar projektin “EU-Kosova-MSA / Kontrata jonë për të ardhmen”, të mbështetur nga Ambasada e Mbretërisë së Holandës në Prishtinë, me qëllim të promovimit të rëndësisë dhe të mirave që vijnë nga Marrëveshja e Stabilizim-Asociimit për qytetarët. Gjatë viteve 2015 dhe 2016, PIPS ka implementuar projektin “Fuqizimi i kapaciteteve të qeverisjes lokale dhe rritja e pjesëmarrjes së qytetarëve”, të mbështetur nga USAID, me qëllim të përmirësimit të proceseve vendimmarrëse në nivelin lokal, përmes përfshirjes dhe pjesëmarrjes më të madhe. PIPS bashkëpunon me organizata dhe think tank-e në Kosovë përbrenda fushave të cilat i mbulon duke iu përgjigjur dhe mbështetur iniciativat e shoqërisë civile në Kosovë. Nag viti 2018 PIPS, së bashku me GLPS dhe GAP do të implementojnë projektin që ka për fokus monitorimin e Agjendës Evropiane të Reformave.

Në aspektin rajonal, PIPS ka qenë aktiv në disa iniciativa të përbashkëta rajonale. PIPS ka qenë pjesë e iniciativës rajonale të nëntë shteteve të Ballkanit Perëndimor, Shkollës Politike Rajonale, që synon të rrisë bashkëpunimin e Shkollave Politike në rajon. PIPS ka qenë pjesë e Akademisë Rajonale për Demokraci së bashku me shtetet e tjera të Ballkanit Perëndimor, duke bashkëpunuar në fushën e demokracisë, të drejtave të njeriut, drejtësisë dhe ngritjes së institucioneve, përmes rritjes së kapaciteteve të gjeneratës së ardhshme të liderëve politikë dhe duke kontribuar për mirëkuptim të ndërmjetëm dhe bashkëpunim. Akademia Rajonale për Demokraci është përkrahur nga Bashkimi Evropian, Trusti Ballkanik për Demokraci dhe Fondi Ndërkombëtar Visegard. Prej vitit 2012, PIPS është pjesë e iniciativës rajonale “Dialogu Publik mbi Përdorimin e Energjisë së Qëndrueshme në Evropën Juglindore”. Kjo iniciativë përkrahet nga Shoqëria Gjermane për Bashkëpunim Ndërkombëtar – GIZ dhe Deutche Bundesstiftung Umwelt. Qëllimi i projektit është të rrisë debatin publik mbi efiçiencën e energjisë dhe mbrojtjen klimatike në shtatë shtetet e Ballkanit. Gjatë këtyre viteve, PIPS ka organizuar një numër ngjarjesh (dëgjime parlamentare, tryeza diskutimi, punëtori) dhe poashtu ka publikuar raporte mbi politikat, duke avokuar te politikëbërësit, duke rritur vëmendjen e mediave dhe organizatave të shoqërisë civile, dhe duke ofruar rekomandime për hapat e rradhës.

PIPS është një prej organizatave joqeveritare më të vjetra në Kosovë, duke qenë aktive që nga viti 2003 dhe duke implementuar një sërë projektesh me bashkëpunëtorë lokal, rajonal dhe Evropian. PIPS është pjesë e Rrjetit të Shkollave Politike të Këshillit të Evropës, që është ndër rrjetet më të mëdha të organizatave në Evropën Juglindore me një qëllim për promovimin e demokracisë, të drejtave të njeriut dhe sundimit të ligjit si dhe forcimin e lidhjeve dhe shkëmbimeve në mes të këtyre shteteve. PIPS poashtu është anëtar i Asociacionit të Shkollave Politike të Këshillit të Evropës për rreth shtatë vite.