banner

Contact:

Instituti i Prishtinës Për Studime Politike PIPS Shkolla Politike

Rruga Rexhep Luci, 15/5, 10000 Prishtinë, Kosovë

Tel.: +381 (0) 38 224 577 Tel.: + 377 (0) 44 196 602 E-mail: info@pips-ks.org, shkolla.politike@gmail.com

0